ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ( PDF-SatzungDE_07.11.2009 )

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

& Άρθρο 1: Ταυτότητα – Έδρα – Σφραγίδα-Σύμβολο

 

& Άρθρο 2: Σκοποί και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 

& Άρθρο 3: Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας

Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

 

& Άρθρο 4: Κοινωφέλεια

 

& Άρθρο 5: Ειδικά γνωρίσματα

Η Ομοσπονδία είναι ανεξάρτητη από κρατικές ή άλλες αρχές, οργανισμούς και πολιτικά κόμματα. Η ύπαρξή της και η δραστηριότητα της βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της φιλίας και της ειρήνης, ανάμεσα στους λαούς της ενωμένης Ευρώπης.

 

& Άρθρο 6: Tα οικονομικά και τα έσοδα της Ομοσπονδίας

 

& Άρθρο 7: Τα μέλη της Ομοσπονδίας

Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν νομικά και φυσικά πρόσωπα. Αυτά διακρίνονται σε:

Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι προωθούν τους σκοπούς της Ομοσπονδίας, και νομικά πρόσωπα των οποίων οι στόχοι συμπίπτουν με αυτούς της Ομοσπονδίας και οι οποίοι επιθυμούν  να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές της.

 

& Άρθρο 8: Απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους

Προϋπόθεση για να γίνει ένας Σύλλογος μέλος της Ομοσπονδίας είναι:

 

& Άρθρο 9: Απώλεια της ιδιότητας του τακτικού μέλους

 

& Άρθρο 10: Δικαιώματα των μελών της Ομοσπονδίας

Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα με την προϋπόθεση ότι εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Ομοσπονδία:

 

& Άρθρο 11: Υποχρεώσεις των μελών της Ομοσπονδίας

Τα μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται:

 

& Άρθρο 12: Όργανα της Ομοσπονδίας

Τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

 

& Άρθρο 13: Συνέλευση των αντιπροσώπων

 

& Άρθρο 14: Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

& Άρθρο 15: Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από τη ΓΣ για τρία χρόνια, ελέγχει τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και εκθέτει τα αποτελέσματα των ελέγχων της στη Γ Σ

Η ΓΣ μπορεί να εκλέξει αναπληρωτές ελεγκτές, σε περίπτωση που κωλύονται τα εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής ή αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

 

& Άρθρο 16: Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας για τα συνέδρια και τις συνελεύσεις α) του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ και β) του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ.

Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας για το ΣΑΕ και το ΠΣΚ, εκτός του πρόεδρου, θα ορίζονται με απόφαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕ.

 

& Άρθρο 17: Το Συνέδριο

 

& Άρθρο 18: Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Κuratorium)

 

& Άρθρο 19: Το διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο

Το διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους των Συλλόγων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και συντονίζει τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μεμονωμένων Συλλόγων.

 

& Άρθρο 20: Οι Επιτροπές

Οι Επιτροπές είναι συμβουλευτικά όργανα της Ομοσπονδίας στις οποίες ανατίθενται συγκεκριμένα αντικείμενα. Όλα τα όργανα μπορούν να δημιουργήσουν Επιτροπές. Οι Επιτροπές ενημερώνουν τα όργανα που τις εξέλεξαν για τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

 

& Άρθρο 21: Κρητική νεολαία της ΠΟΕ, ΚΡΗΝΕ - ΠΟΕ

Η ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ, είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ομοσπονδίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες και υπό το πνεύμα του καταστατικού της ΠΟΕ και τον κανονισμό λειτουργία της ΚΡΗΝΕ. Έχει το δικαίωμα να κάνει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΠΟΕ, για δραστηριότητες της Νεολαίας.

 

& Άρθρο 22: Γενικές αρχές λειτουργίας των οργάνων

 

& Άρθρο 23: Εκλογές των Οργάνων

 

& Άρθρο 24: Υποχρεώσεις των μελών των οργάνων

Επιπλήττονται ή εκπίπτουν προσωρινά από το αξίωμά τους ύστερα από ομόφωνη απόφαση των υπόλοιπων μελών του οργάνου. Για την οριστική έκπτωση από το αξίωμα αποφασίζει η επόμενη Γ.Σ. των αντιπροσώπων.

 

& Άρθρο 25: Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

 

& Άρθρο 26: Ημέρες της Ομοσπονδίας

Ως επίσημες ημέρες της Ομοσπονδίας και των μελών της ορίζονται 1 ) η 21η Μαΐου επέτειος της Μάχης της Κρήτης και 2) η 8η Νοεμβρίου επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου.

 

& Άρθρο 27: Aλλαγή του Καταστατικού

Αλλαγή του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με πλειοψηφία ¾, της Γενικής Συνέλευσης.

 

& Άρθρο 28: Διάλυση της Ομοσπονδίας

Η διάλυση της Ομοσπονδίας αποφασίζεται με πλειοψηφία ¾, των αντιπροσώπων οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας ή πτώσης του μέχρι τώρα ισχύοντος στόχου της παραχωρείται η περιουσία της στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη στη Γερμανία η οποία κατανέμει την περιουσία ομοιόμορφα σε άπορους Κρήτες φοιτητές στην Ευρώπη.

 

Μεταβατική Διάταξη:

O Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξουσιοδοτείται δια του παρόντος κατόπιν αποφάσεων του ΔΣ να προβεί σε συμπληρώσεις ή αλλαγές του καταστατικού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την καταχώρηση του καταστατικού και την αναγνώρισή του.

Το παρόν καταστατικό είναι συνέχεια εκείνου που συντάχτηκε στις 01.12.1974 στο Μάνχαϊμ, τροποποιήθηκε στις 08.10.1995 στο Λουντβικσχάφεν, τροποποιήθηκε στις 20.04.1997, στις 30.10.2005 και νέα έκδοση, σήμερα με απόφαση της γενικής καταστατικής συνελευσης, στις 7.11.2009 στη Φραγκφούρτη

 

Φραγκφούρτη 7.11.2009

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ιωάννης Επιτροπάκης
 2. Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής
 3. Γιανναδάκης Δημήτριος
 4.  Dr.Αργυρή Παρασύρη–Bauer
 5. Βαρδής Ανεζάκης
 6. Dr Μάρκος Τρούλης
 7. Βουρβαχάκης Ευάγγελος
 8. Καστρινάκη Ευαγγελία
 9. Σοφία Ρουμπάκη
 10. Περδίκης Σταύρος
 11.  Ματθαιάκης Ελευθέριος

 

Η τελευταία αλλαγή του καταστατικού έγινε από την καταστατική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων στις 7.11.2009 στη Φραγκφούρτη.